1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy.

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wow@wowcosme.com.

3. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres: ADM COSME Sp. z o. o. ul. Zwycięska 14ce/B , 53-033 Wrocław z dopiskiem „sklep internetowy – zwrot” Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Produktem lub Produktami otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz formularza odstąpienia Produktu lub Produktów, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz umieszczonego pod adresem http://wowcosme/content/6-zwroty-i-reklamacje

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis – nie dotyczy bezpłatnych próbek produktów dołączanych przez Sprzedawcę do każdego zamówienia), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Osobę upoważnioną do zakupów Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sklep Internetowy WOW COSME zwraca Klientowi będącemu Konsumentem kwotę równą:

a. cenie za Produkt lub Produkty i poniesionemu przez Klienta będącego Konsumentem kosztowi dostawy Produktu lub Produktów do Klienta – w przypadku , w którym Klient będący Konsumentem odstępuje od Umowy w całości,

b. cenie za Produkty, co do których Klient będący Konsumentem odstąpił od Umowy – w przypadku, w którym Klient będący Konsumentem odstępuje od Umowy w części. W tym przypadku koszty dostawy Produktów do Klienta będącego Konsumentem nie są zwracane z uwagi na to, że w pozostałym zakresie Klient będący Konsumentem od Umowy nie odstąpił.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.

11. Klient będący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem.

13. Klientowi będącego Konsumentem, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach:

a). w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b). w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu (w tym opakowaniu zewnętrznym foliowym), którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Koszt opakowania i odesłania Produktu lub Produktów ponosi Klient będący Konsumentem. Sklep Internetowy WOW COSME nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.

15. Klient będący Przedsiębiorcą na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, nie może dokonać zwrotu.

Wzór formularza odstąpienia Produktu lub Produktów

Pobierz formularz