Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym WOW COSME dostępnym na stronie: http://wowcosme.com (dalej: „Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Newslettera, Zamieszczania opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu, Formularza kontaktowego.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest ADM COSME Sp. z o. o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673295, NIP: 8961563346; REGON: 367046101 . Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, w całości opłacony (dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego wow@wowcosme.com.

§ 1 Definicje

1. Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy.

Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera lub poczty, Produktu określonego w zamówieniu.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta do zakupów podczas Aktywacji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną lub podmiot, na rzecz której/którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Klienta podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.

Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.

Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta.

Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego .

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Sklep Internetowy WOW COSME– platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.

§2 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego WOW COSME

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego WOW COSME, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego WOW COSME. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.

3. W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas zakładania konta Klienta lub składania zamówienia bez zakładania konta Klienta, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas w/w czynności. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego WOW COSME, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego WOW COSME wyłącznie na własny użytek.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Wymagania techniczne.

1. Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego SWOW COSME, które powinien spełniać Klient:

a). Posiadanie aktywnego połączenia z sieci Internet;

b). Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;

2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym WOW COSME oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§4 Rejestracja

1. W celu założenia konta Klienta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas zakładania konta Klienta Klient podaje swoje imię i nazwisko, dane firmy (jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą), adres e-mail, dane teleadresowe, jak również ustala indywidualne Hasło. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła.

2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

4. Założenie Konta w Sklepie Internetowym WOW COSME pozwala na szybką identyfikację Klienta i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Klienci są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów oraz uczestniczenia w systemie premiowym za efektywne polecanie Sklepu Internetowego WOW COSME.

5. Konto można założyć klikając w ikonę po prawej stronie strony głównej Sklepu Internetowego WOW COSME, gdzie widnieje link „Rejestracja” lub w trakcie dokonywania zakupów poprzez ikonę „Koszyk”. Aby założyć Konto należy wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu.

6. W przypadku zgubienia hasła, Klient ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

7. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego WOW COSME, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego WOW COSME, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a). podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym WOW COSME dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b). dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego WOW COSME naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego WOW COSME, c). dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego WOW COSME, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Klient zobowiązany jest do:

a). niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b). korzystania ze Sklepu Internetowego WOW COSME w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c). niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego WOW COSME niezamówionej informacji handlowej (spam),

d). korzystania ze Sklepu Internetowego WOW COSME w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy,

e). korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego WOW COSME jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f). korzystania ze Sklepu Internetowego WOW COSME w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi Sklepu Internetowego WOW COSME ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://wowcosme.com. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

§ 5 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym WOW COSME jako Konsument lub jako Przedsiębiorca.

2. Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym WOW COSME nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.

3. Koszty Dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia i zależne są od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta.

4. Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie z wyprzedzeniem informować na stronach Sklepu Internetowego WOW COSME.

5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym WOW COSME przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdź zakup”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

7. Zawieranie i wykonywanie Umów sprzedaży/nabycia Produktów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość. Stronami umowy jest Klient oraz Sprzedawca . Umowa ma charakter wzajemny . Sprzedawca przenosi własność na Klienta zakupionego Produktu lub Produktów, a Klient zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony Produkt lub Produkty. Podczas zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży/nabycia w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Czynność ta jest dobrowolna , ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia konta Klienta.

8. W toku składania Zamówienia lub w toku zakładania konta Klient określa czy składa Zamówienie celem zawarcia Umowy sprzedaży jako Klient będący Przedsiębiorcą czy jako osoba będąca Konsumentem W zależności od rodzaju zamówienia, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo Fakturę VAT.

9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 ust. 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego WOW COSME, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego WOW COSME, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

12. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

13. Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie Produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego Zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.

14. Bezpłatne dodatki reklamowe dołączone do zamówienia nie podlegają wymianie ani reklamacjom. Sprzedawca określa liczbę bezpłatnych próbek Produktów w łącznej liczbie 5 sztuk, w tym maksymalnie 1 sztukę bezpłatnej próbki każdego Produktu. Klient dokonuje samodzielnie wyboru próbek.

15. Wszystkie towary znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe, w zapieczętowanym opakowaniu.

16. Warunkiem pomyślnego złożenia Zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.

17. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego Produktu lub Produktów, nieterminowo regulował należności za zamówiony Produkt lub Produkty lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

§ 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:

a). stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b). nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a). za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Produktu. W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

b). kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Master Card Electronic) lub poprzez skorzystanie z Przelewy24, W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności za zamówione Produkty lub po autoryzacji wpłaty na rzecz Sprzedawcy przez system bankowy.

4. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

5. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

6. Rozliczenie płatności za Produkty zamówione w Sklepie Internetowym WOW COSME odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

7. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

a). dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktu lub Produktów,

b). transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24, lub płatności kartą kredytową/debetową,

c). płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał dwóch kolejno wysłanych zamówień

§ 7 Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8 Dostawa

1. Sklep Internetowy WOW COSME realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw Unii Europejskiej . Sprzedający może wyrazić zgodę na zrealizowanie zamówienia poza w/w obszar na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia. Jeżeli takiej informacji Sprzedający nie zamieści należy przyjąć, że maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy), pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu.

4. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 12.00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu Przelewy24 lub rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem wybranej opcji dostawy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient może również odebrać Towary osobiście pod adresem: ADM COSME Sp. z o. o. ul. Zwycięska 14ce/B , 53-033 Wrocław

6. W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie wskazanej firmy kurierskiej

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

8. Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera lub osoby, która dostarcza przesyłkę spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

9. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych Sklepu Internetowego oraz w „Koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.

10. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.

11. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.

12. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy.

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wow@wowcosme.com.

3. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres: ADM COSME Sp. z o. o. ul. Zwycięska 14ce/B , 53-033 Wrocław z dopiskiem „sklep internetowy – zwrot” Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Produktem lub Produktami otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz formularza odstąpienia Produktu lub Produktów, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz umieszczonego pod adresem http://wowcosme/content/6-zwroty-i-reklamacje

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis – nie dotyczy bezpłatnych próbek produktów dołączanych przez Sprzedawcę do każdego zamówienia), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Osobę upoważnioną do zakupów Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sklep Internetowy WOW COSME zwraca Klientowi będącemu Konsumentem kwotę równą: a. cenie za Produkt lub Produkty i poniesionemu przez Klienta będącego Konsumentem kosztowi dostawy Produktu lub Produktów do Klienta – w przypadku , w którym Klient będący Konsumentem odstępuje od Umowy w całości, b. cenie za Produkty, co do których Klient będący Konsumentem odstąpił od Umowy – w przypadku, w którym Klient będący Konsumentem odstępuje od Umowy w części. W tym przypadku koszty dostawy Produktów do Klienta będącego Konsumentem nie są zwracane z uwagi na to, że w pozostałym zakresie Klient będący Konsumentem od Umowy nie odstąpił.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.

11. Klient będący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem.

13. Klientowi będącego Konsumentem, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach:

a). w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b). w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu (w tym opakowaniu zewnętrznym foliowym), którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 14. Koszt opakowania i odesłania Produktu lub Produktów ponosi Klient będący Konsumentem. Sklep Internetowy WOW COSME nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.

§ 10 Możliwość zwrotu zakupionego Produktu przez Przedsiębiorców.

Klient będący Przedsiębiorcą na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, nie może dokonać zwrotu.

§ 11 Uprawnienia Klientów będących Konsumentami z tytułu Rękojmi

1. Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient, będący Konsumentem może:

a). złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b). żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta Będącego Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi będącemu Konsumentem. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient Będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient będący Konsumentem żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zawarł Umowę sprzedaży, może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient będący Konsumentem, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. W celu przyśpieszenia procedury rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedawcy komplet dołączonych do Produktu lub Produktów akcesoriów na adres : ADM COSME Sp. z o. o. ul. Zwycięska 14ce/B , 53-033 Wrocław z dopiskiem „sklep internetowy –reklamacja ”

7. Sprzedawca, wciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem.

8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktu lub Produktów dostarczonych z oglądanymi na stronie Sklepu Internetowego WOW COSME, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta będącego Konsumentem.

9. Sprzedawca weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta będącego Konsumentem o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Produkt lub Produkty uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem równowartość ceny Produktu lub Produktów wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sprzedawca ustala z Klientem będącym Konsumentem mailowo czy zakupiony Produkt lub Produkty zostaną odesłane do Klienta będącego Konsumentem na jego koszt, czy też zostaną zutylizowane.

§ 12 Uprawnienia Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu Rękojmi.

Sprzedawca wyłącza uprawnienia Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi.

§ 13 Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 14 Usługi

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a). Prowadzenie Konta Klienta;

b). Newsletter;

c). Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu;

d). Formularz kontaktowy.

2. Usługi wskazane w §14 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji Konta lub dokonywania zakupu bez zakładania Konta zaznaczy odpowiednie pole w formularzu lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

a). informację o nadawcy;

b). wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

c). informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów.

9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

10. Klient oświadcza, że:

a). jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b). umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w §14 ust. 8 i 9 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c). wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d). wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Klient nie jest uprawniony do:

a). zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §14 ust. 8 i 9 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b). zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §14 ust. 8 i 9 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści.

13. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §14 ust. 8 i 9 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a). zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b). naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c). posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d). pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e). naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §14 ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

15. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

16. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

17. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

18. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.

19. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.

20. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 22. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Klienci będący Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

§ 15 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych

1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego WOW COSME są przetwarzane dane osobowe Klientów i Przedsiębiorców.

4. Administratorem danych Danych Osobowych jest ADM COSME Sp. z o. o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673295, NIP: 8961563346; REGON: 367046101 . Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, w całości opłacony (dalej także jako „Administrator Danych”).

5. Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Klient mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do Rejestracji, założenia Konta Klienta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym WOW COSME.

§ 16 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umowy sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca prześle link do treści niniejszego Regulaminu Klientom zawierającym Umowę sprzedaży lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną. Link do treści zostanie przesłany na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Ponadto Sprzedawca informuje, że treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

6. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §18.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018.